Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení

a) Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení
zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož
jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále
jen „Reklamace“).

b) „Prodávající“ je obchodní
společnost ……………………………………

c) „Kupující“ je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel
smlouvu o koupi Zboží. 

2. Záruční podmínky

a) Vykazuje-li zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je zboží
Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn zboží
nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí
řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.

 b) V případě, že se po převzetí zboží Kupujícím
vyskytnou v záruční době vady zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou
reklamaci.

 c) Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními
zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými zákonem.U některých typů
židlí je záruční doba výrazně delší.

 d) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech
případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od
okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy.
V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany
jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. 

3. Vyřízení Reklamace

 a) Reklamace se uplatňují v sídle Prodávajícího,nebo
se zasílají přímo na adresu výrobce.

 b) V případě, že Kupující využije svého práva
vyžadovat odstranění vad zboží opravou a v záručním listu, je pro účely
záručních oprav zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo
či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v
místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u
podnikatele uvedeného v záručním listu.

 c) Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud
se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se
Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

 d) Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat
Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede
tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového
materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku
příslušnými symboly.

 e) Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve
Kupujícího k převzetí opraveného boží nebo jej zašle přímo na adresu zákazníka.

 f) Pokud byla Reklamace neoprávněná (závada vznikla
špatným použitím nebo chybnou manipulací apod.), servisní středisko naúčtuje
Kupujícímu náklady na lokalizaci a opravu závady. Kupující je povinen tyto
náklady uhradit ve stanoveném termínu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od
ukončení reklamačního řízení.

 g) Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě
neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při
neodborném zacházení s ním, tj. zejména při: používání zboží v podmínkách,
které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

 h) Záruka se nevztahuje na vady způsobené nešetrným
zacházením,při nadměrném zatěžování,při užívání pro jiné účely než k tomu
určené,na vady způsobené vnějšími vlivy v důsledku užívání v nepřiměřeném
prostředí/vlhkost, styk s vodou, chemikáliemi,oheň,extrémní teplota,mráz
atd./závady způsobené neodborným zásahem a závady způsobené běžným opotřebením
výrobku.

 i) Při jakékoli návštěvě servisního technika u
Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě
jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika
brána v potaz. 

4. Závěrečná ustanovení

 a) V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího
informuje o uplatnění Reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační
procedury. Prodávající s přihlédnutím k povaze reklamace nabídne Kupujícímu,
aby jej navštívil servisní technik a opravu vad Zboží provedl na místě případné
instalace, tj. u Kupujícího nebo doporučí Zboží dopravit do servisního
střediska.