Obchodní podmínky

1.    
Objednávka – uzavření kupní smlouvy

K uzavření dohody mezi stranami dojde projevem vůle kupujícího vyjadřující
zájem vybrané zboží zakoupit. Toto může být učiněno objednávkou z webu.
Prodávající potvrdí do 24 hodin přijetí objednávky, tzn. zašle e-mail
kupujícímu a informuje o tom zda je zboží skladem, není-li pokusí se zajistit
odpovídající náhradu za obdobných podmínek, ale vyžádá si souhlas kupujícího.
Zákazník může zrušit objednávku pouze není-li prodávajicí schopen dodat
požadované zboží do 7dnů po předpokládaném termínu dodání.      

2.    Dodací
lhůty a způsob platby

Termín dodání oznámí prodávající kupujícímu při potvrzení objednávky. Většina
zásilek je doručena zákazníkovi do 7 dnů, zboží, které není skladem, do 14 dnů.
Prodávající informuje kupujícího o odhadované době dodání a možném prodlení,
tuto informaci podá prodávajicí současně při potvrzení objednávky. Dodavatel si
vyhrazuje právo odchýlení se o slíbeného termínu dodání o 3 pracovní dny. Zboží
se platí při předání, zákazník se zavazuje uhradit plnou cenu zboží. Do úplného
zaplacení zůstává zboží majetkem prodávajícího. U objednávek netradičních
rozměrů a nad 35.000Kč je možno požadovat zálohu ve výši 50%, ta bude odečtena
z kupní ceny. 

3.   
Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá za vady zjištené při předání zboží. O těchto musí kupující
informovat prodávajícího písemně do 7 dnů. Za vady zjištěné později a
nesprávným užíváním prodávajicí neodpovídá. Za vady vzniklé při výrobě odpovídá
výrobce. Nepoužité zboží je možno na náklady kupujícího vrátit prodávajícímu do
14dnů, tento poukáže kupujícímu celou částku zpět do 7dnů od vrácení zboží na
adresu prodejce. 

4.    Ochrana
osobních údajů

Odesláním objednávky zákazník uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů
uvedených v objednávce. Prodávající se zavazuje chránit osobní údaje kupujících
v souladu s pravním řádem ČR. Prodávající zejména nepředá osobní údaje třetím
osobám a zabrání jejich případnému zneužití. Objednávka obsahuje druh zboží,
způsob doručení, místo doručení a cenu za objednané zboží. 

5.     Závěrečná ustanovení 

Ostatní ustanovení se řídí právním řádem ČR, zejména
Obchodním zákoníkem, dále pak dobrými mravy. Prodávající si vyhrazuje změnu
těchto podmínek, ovšem bez zpětné platnosti.